Privaatsuspoliitika

Privaatsustingimused

Steming OÜ, registrikood 12520325 aadress Tiitsu tee 1, 74016, Randvere (edaspidi nimetatud Koeraaedikud.ee). Andmekaitse tingimused on ostu sooritamisel müügilepingu lahutamatuks osaks juhul, kui klient annab Koeraaedikud.ee-le oma isikuandmeid.

Klient on isik, kes on loonud endale e-poes kasutajakonto või sooritanud ostu e-poes kasutajakontot loomata (külalisena).1. Isikuandmete töötlemise alused

1.1. Koeraaedikud.ee töötleb isikuandmeid tagades isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. Koeraaedikud.ee töötleb kliendi isikuandmeid vaid juhul ja sellises ulatuses, mis on vajalik allpool määratletud eesmärkide saavutamiseks.

1.2. Koeraaedikud.ee töötleb kliendi isikuandmeid, kui on täidetud vähemalt üks alltoodud tingimus:

  • klient on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
  • isikuandmete töötlemine on vajalik kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt kliendi taotlusele;
  • isikuandmete töötlemine on vajalik Koeraaedikud.ee kui vastutava töötleja või volitatud töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • isikuandmete töötlemine on vajalik Koeraaedikud.ee kui vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja –vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

1.3. Koeraaedikud.ee töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana, kui andmeid kogutakse Koeraaedikud.ee eesmärkide täitmiseks: kaupade müümisel Koeraaedikud.ee e-poest ja kaupade kohaletoimetamisel kliendile, isiku Koeraaedikud.ee kliendiks registreerimisel, toote garantii- ja remonditöö korraldamisel, kliendi fototellimuse täitmisel.

1.4. Koeraaedikud.ee  töötleb kliendi andmeid volitatud töötlejana, kui Koeraaedikud.ee kogub kliendi andmeid järelmaksuteenuse osutajale edastamiseks juhul, kui klient soovib osta kaupu Koeraaedikud.ee e-poest või kauplusest järelmaksuga. Andmete vastutavaks töötlejaks on järelmaksuga ostmisel järelmaksuteenuse osutaja, kellele Koeraaedikud.ee vastavad andmed edastab.

1.5. Koeraaedikud.ee õigustatud huvi andmete töötlemiseks tähendab Koeraaedikud.ee huvi pakkuda kliendile kvaliteetset teenust, mis vastab kliendi ootustele ja nõuetele, täita otseturunduse eesmärke ja suurendada müüki. Õigustatud huvil põhineval andmete töötlemisel võetakse arvesse kliendi huvisid, sh on kliendil õigus keelduda oma andmete töötlemisest õigustatud huvi alusel.

Kolmandate isikute, kelle jaoks Koeraaedikud.ee töötleb klientide andmeid volitatud töötlejana,  õigustatud huvi on pakkuda Koeraaedikud.ee klientidele sobivat järelmaksuteenust kaupade soetamiseks.   

Kliendil on õigus saada Koeraaedikud.ee informatsiooni andmete töötlemiseks õigustatud huvi kujunemise (sh tasakaalustamise) osas.

2. Isikuandmed, mida töödeldakse

Kliendi isikuandmed, mida töödeldakse, võivad sisaldada ees- ja perekonnanime, sünniaega ja/või isikukoodi, telefoninumbrit ja/või mobiiltelefoni numbrit, e-posti aadressi, kauba kohaletoimetamise aadressi, kauba tarnimise viisi, kauba eest tasumisel kasutatud makseviisi, pangakonto numbrit, järelmaksu taotlemise andmeid (vt p 3.7), fotofaile, videosalvestusi, võrguidentifikaatoreid (IP-aadress), andmeid kliendi ostetud kaupade kohta (ostuajalugu) ja klienditoe andmeid.

3. Isikuandmete kasutamine ja töötlemise eesmärgid

3.1. Koeraaedikud.ee töötleb isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega kliendi registreerimisel kodulehe Koeraaedikud.ee vahendusel või e-poest toote järelmaksuga, lepingute sõlmimisel ja täitmisel, arvete väljastamisel, kliendi järelmaksu taotluse edastamisel järelmaksuteenuse pakkujale, tellimuste täitmisel ja haldamisel, kauba kohaletoimetamisel ja õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmisel.

3.2. Kliendi teenindamiseks võib töödelda olenevalt teenindussituatsioonist kõiki kliendi isikuandmeid.

3.3. Koeraaedikud.ee töötleb isikuandmeid ka seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, milleks on näiteks tarbijavaidluste lahendamine, raamatupidamine, rahapesu tõkestamist puudutav kohustus vms.

3.4. Kliendi isikuandmeid (kliendi nimi, e-post, telefon) töödeldakse selleks, et lahendada kaupade müügi ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.

3.5. Andmeid ostetud kaupade kohta (ostuajalugu), sh kliendi andmed, ostu kuupäev, kaup, kogus, töödeldakse statistika koostamiseks ning analüüsiks ostetud kaupade, teenuste ja kliendi eelistuste kohta. Kogutud andmete põhjal võib Koeraaedikud.ee kliendi eraldi antud nõusolekul teha kliendile teenuste ja toodete kohta personaalseid pakkumisi. Registreeritud klient saab ostuajaloo andmetele tuginedes oma õigusi teostada (nt ostetud kauba garantiiaja kestel, ilma kauba ostuarvet esitamata).

3.6. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks, kui seda on tarvis teha.

3.7. Järelmaksu taotlemisel tuvastab Koeraaedikud.ee kliendi isiku viimase poolt esitatud isikut tõendava dokumendi alusel ja töötleb volitatud töötlejana järelmaksuteenuse pakkujale edastamiseks järgmisi andmeid: kliendi isikut tõendava dokumendi number ja tähtaeg, isikut tõendaval dokumendil olev foto, ülalpeetavate arv, perekonnaseis, haridustase, tööandja, ametinimetus, tööle asumise aeg, sissetuleku suurus, sissetuleku allikas, andmed laenu- ja liisingukohustuste kohta, sh laenu või liisinguandja nimi, kohustuse jääksumma, igakuise makse suurus, eluaseme liik, andmed avaliku võimu oluliste ülesannete täitmise kohta järelmaksu taotleja, tema pereliikme või lähedase kaastöötaja poolt. Järelmaksu taotlemisel esitatud andmete vastutav töötleja on järelmaksuteenuse osutaja.

3.8. Kliendi IP-aadressi ja teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse Koeraaedikud.ee e-poe teenuse osutamiseks ning e-poe kasutamise statistika koostamiseks.

3.9. Koeraaedikud.ee  kasutab oma kodulehel küpsiseid (inglise keeles „cookies“), mille funktsioon on statistika kogumine kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab Koeraaedikud.ee oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info Klientidele paremini kättesaadavaks.

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

4.1. Koeraaedikud.ee võib avaldada kliendi isikuandmeid Koeraaedikud.ee teenust pakkuvatele kolmandatele isikutele, kellega Koeraaedikud.ee on sõlminud lepingu ja kes on kohustatud tagama nõuetekohased kaitsemeetmed isikuandmete töötlemisel: Koeraaedikud.ee edastab pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajale kliendi isikuandmed mahus, mis on vajalik kauba kohale toimetamiseks; Koeraaedikud.ee edastab isikuandmeid järelmaksuteenuse pakkujale seoses kliendi poolt esitatud järelmaksu taotlusega; Koeraaedikud.ee võib kliendi isikuandmeid edastada IT- ja serveriteenuse pakkujale e-poe toimimiseks ja andmemajutuseks; otseturundusteenuse pakkujale kliendi e-posti aadressi, eesnime ja sünnipäeva e-posti teel toimuva otseturundustegevuse korraldamiseks.
4.2. Koeraaedikud.ee võib kasutada kliendi isikuandmeid oma õiguste kaitseks, auditeerimise või muu kontrolli teostamise käigus ning edastada sellega seoses kolmandatele isikutele kliendi isikuandmeid vajalikus ulatuses.


5. Turvalisus ja andmete säilitamise põhimõtted

5.1. Koeraaedikud.ee töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega.
Koeraaedikud.ee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
5.2. Kliendi eelneva nõusolekuta Koeraaedikud.ee ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui käesolevates tingimustes on sätestatud selline õigus.
5.3. Koeraaedikud.ee säilitab isikuandmeid nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni.

Näiteks:
Kliendi ostuajalugu säilitatakse kuni kliendikonto kustutamiseni kliendi soovil. Kui klient soovib kliendikonto kustutamist, kustutatakse automaatselt ka kliendi ostuajaloo andmed ja selle järel saab klient garantiist ja muust sarnasest tulenevaid õigusi kasutada üksnes juhul, kui esitab Koeraaedikud.ee kauba ostuarve.

Registreeritud kliendi andmeid säilitatakse kuni kliendikonto kustutamiseni kliendi soovil. Kui klient on ostnud kaupa järelmaksuga, võib ta taotleda registreeritud kliendi andmete kustutamist Koeraaedikud.ee andmebaasist, kuid ei või kuni järelmaksu lepingu lõppemiseni taotleda, et järelmaksuteenuse osutaja tema andmed kustutaks.

Vaidluste korral, mis on seotud maksetega, või tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
5.4. Kui klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt Koeraaedikud.ee isikuandmete kaitse tingimustes kirjeldatule ja/või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume kliendil koheselt sellisest juhtumist teavitada e-posti aadressil info@koeraaedikud.ee


6. Isikuandmete muutmine

Isikuandmeid saab muuta kodulehel, aadressil https://koeraaedikud.ee/minu-konto/ kasutajakontol või saates digitaalselt allkirjastatud avalduse e-aadressile info@koeraaedikud.ee

7. Kliendi nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusolekul, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise korral ei ole võimalik kliendil registreeritud kontot kasutada kuni uue nõusoleku andmiseni. Koeraaedikud.ee käsitleb andmete kustutamise nõuet kui kliendikonto lõpetamise soovi.

8. Otseturustus

Koeraaedikud.ee võib kliendi eraldi antaval nõusolekul kasutada kliendi e-posti aadressi otseturustusteadete ja uudiskirja saatmiseks. Selleks tuleb kliendil oma nõusolek anda näiteks kliendikonto loomisel e-poes

või suvalisel hetkel oma kliendikontole logides ja uudiskirja eelistust muutes, millega klient annab Koeraaedikud.ee nõusoleku pakkumiste ja uudiskirjade e-posti teel saamiseks. Kõik pakkumised ja uudiskirjad edastatakse Koeraaedikud.ee nimel.
Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid ja uudiskirja, siis tuleb kliendil vajutada Koeraaedikud.ee saadetud e-kirja jaluses olevale hüperlingile või muuta oma eelistust kliendikonto seadetes e-poes või esitada vastav soov info@koeraaedikud.ee

9. Kliendi isikuandmete ülekandmine, kustutamine ja säilitamine

9.1. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete ülekandmist, parandamist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti.

9.2. Koeraaedikud.ee kliendikonto sulgemisel kustutatakse kliendi isikuandmed, kaasa arvatud kliendi kogu ostuajalugu, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada Koeraaedikud.ee raamatupidamise jaoks või muul põhjusel Koeraaedikud.ee õiguste kaitseks või muu seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

9.3. Kliendi soovil isikuandmete ülekandmiseks või kustutamiseks tuleb kliendil saata allkirjastatud avaldus e-posti aadressile info@koeraaedikud.ee
Steming OÜ vastab kliendi taotlusele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast Kliendi taotluse saamist.
9.4. Kliendi isikuandmeid hoitakse ainult elektroonilisel kujul Eestis territooriumil asuvates serverites.

Andmekaitsega seotud küsimustes palume ühendust võtta aadressil info@koeraaedikud.ee